Vrouwen hebben het grootste aandeel in de productiviteitsgroei

Gendergelijkheid is meer dan een doel op zich. Het is een eerste vereiste om de uitdaging van armoedebestrijding aan te gaan, duurzame ontwikkeling te bevorderen en goede governance op te bouwen.” - Kofi Annan

Om deze reden heeft de Impact beleggingsportefeuille van Mpartners een gender focus en vindt FIDONNA het zo belangrijk om vrouwen financieel krachtig te maken.

In dit stuk bespreken we de belangrijke rol die vrouwen in de toekomst in de economie zullen spelen – in het bijzonder met betrekking tot productiviteitsgroei.

Zoals we allemaal weten, is een grote dominante verschuiving in ontwikkelde markten een neerwaartse demografische trend. Gezien het sterke verband tussen het BBP en de omvang van de productieve bevolking heeft dit duidelijk negatieve gevolgen voor de economieën van de ontwikkelde wereld.

Dit kan tot op zekere hoogte worden tegengegaan door efficiënter gebruik te maken van de bestaande beroepsbevolking. In veel ontwikkelde landen gebeurt dit doordat de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt hoger is dan voorheen.

Ned Davis Research (een groot onafhankelijk research bureau) heeft onlangs een paper over dit onderwerp gepubliceerd waarin een aantal interessante punten aan de orde komt. Misschien is veel van de research bekend maar het blijft interessant om een aantal punten over de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt samen te zien:

1. Vrouwen spelen een grotere rol in de ontwikkeling van de volgende generatie.
Het feit dat vruchtbaarheidscijfers over het algemeen een dalende trend vertonen, mag dan aan de ene kant negatief zijn voor de economie, aan de andere kant is er ook een secundair positief effect: er zijn meer middelen per kind. Dit is vooral duidelijk wanneer het gaat om kostbare uitgaven zoals een goede opleiding. Belangrijk daarbij is dat moeders eerder dan vaders geneigd zijn hun verdiensten aan hun kinderen te besteden. Dit leidt tot tal van bijkomende voordelen op de lange termijn.

2. Hogere kwaliteit beroepsbevolking
Meer arbeidsparticipatie van vrouwen vergroot niet alleen de omvang van de beroepsbevolking, maar ook de kwaliteit. Uit een studie van de Boston Consulting Group, die meer dan 1700 bedrijven bestreek, bleek bijvoorbeeld dat de meer diverse ideeën en opvattingen van een niet-homogeen personeelsbestand (inclusief ras en etniciteit) tot een omzetvoordeel van 20% leiden.

3. Werken en kinderen krijgen is met de juiste maatschappelijke structuur geen afweging
In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, leidt een hoger vruchtbaarheidscijfer niet noodzakelijk tot een lagere arbeidsparticipatie van vrouwen. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is de arbeidsparticipatie het hoogst in landen als Zweden en Noorwegen, waar de vruchtbaarheidscijfers tot de hoogste behoren. De (weliswaar niet erg robuuste) regressie van de 2 variabelen vertoont inderdaad een positieve helling.

Het is opvallend om te zien dat het vruchtbaarheidscijfer en de arbeidsparticipatie vooral hoog is in die landen waarbij de zorgstaat meer aandacht en geld besteedt aan kinderopvang en zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Is het voor overheden niet een eenvoudige rekensom wanneer je zowel de arbeidsparticipatie kunt verhogen en de vergrijzing tegen kunt gaan? Om nog maar niet te spreken over het versnellen van gelijkheid en diversiteit.

Bron: Ned Davis Research

4. Onderwijs
Eenvoudig gezegd: hoe hoger het onderwijs, hoe hoger de economische productiviteit. Ook hier scoren vrouwen in ontwikkelde markten hoog. Bijna alle ontwikkelde markten hebben een hoger percentage vrouwen een tertiaire opleiding dan mannen.

Als laatste punt behandelt Ned Davis Research de gender-pensioenkloof. Er is niet alleen een loonkloof tussen mannen en vrouwen, maar ook de logischerwijs daaruit voortvloeiende spaarkloof. Dit wordt nog versterkt door het feit dat vrouwen de neiging hebben langer te leven dan hun mannelijke tegenhangers.

Zoals Ned Davis het formuleerde:

‘..de werkgelegenheid voor vrouwen kan een belangrijke bron van inkomsten zijn in de economie en de aandelensector als het juiste beleid wordt gevoerd… Pensioenplannen moeten zo worden aangepast dat ze rekening houden met de hogere levensverwachting van vrouwen en met hun vaak meer risicomijdend gedrag ‘

Of het nu gaat om een meer holistische aanpak als het gaat om economische groei of om een balans waarbij mannen en vrouwen in vrijheid kunnen kiezen hoe werk en zorg te verdelen, conclusie is dat meer vrouwen in het arbeidsproces zorgt voor positieve ontwikkeling.

Terugdenkend aan het citaat van Kofi Annan zou het wel eens kunnen zijn dat we vergeten het belangrijkste punt te noemen – het verschil in investeringskeuzes die vrouwen zullen maken. Die impact zorgt echt voor duurzame verandering.

Bron: deze blog is afkomstig van M-partners.nl.

 

Volg ons op social media

Persoonlijk betrokken en meer…

Financiële welzijn masterclass | FIDONNA